Tư vấn sở hữu trí tuệ

Quyền tác giả có nghĩa là được pháp luật, xã hội, quần chúng … công nhận cho cá nhân, tập thể, tổ chức đối với một tác phẩm văn học...

Dự án khác

© Copyright by Law 24h 2017


090.901.6286